Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Rok szkolny 2019 / 2020 » Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych
im. T. Kościuszki w Olsztynie

 

L.p Wydarzenie Termin Uwagi
I.                  Podział zajęć dydaktycznych

 

1. Semestr I – klasy maturalne 2.09.2019 – 20.12.2019 Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć od 21.12.2019
2. Semestr I – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 2.09.2019 – 17.01.2020 Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć od 18.01.2020
3. Semestr 7SPb (wiosenny)

 

3.02.2020 – 26.06.2020
4. Semestr II – klasy maturalne 21.12.2019 – 24.04.2020 Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć od 25.04.2020
5. Semestr II – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 17.01.2020 – 26.06.2020
II. Ferie i przerwy świąteczne

 

1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019
2. Ferie zimowe 20.01.2020 – 2.02.2020
3. Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020
4. Ferie letnie 27.06.2020 – 31.08.2020
III. Terminy wystawiania przewidywanych ocen rocznych

 

1. Klasy maturalne do 2.12.2019 do godz. 15.00 poniedziałek

– w przypadku przedmiotów zawodowych, których realizacja kończy się
w I semestrze.

2. Klasy maturalne do 30.03.2020
do godz.15.00
poniedziałek
3. Klasy 3 Ea, 3 Ebs, 3Mm do 24.04.2020 do godz. 15.00 piątek

(przekazanie informacji uczniom o zebraniu rodziców w dniu 29 maja 2019 r. – komunikat o ocenach przewidywanych)

4. Pozostałe klasy do 1.06.2020 do godz. 15.00 poniedziałek
IV. Terminy wystawienia ocen

 

1. Semestr I – klasy maturalne do 16.12.2019
do godz. 15.00
poniedziałek
2. Semestr I – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych do 13.01.2020
do godz. 15.00
poniedziałek
3. Semestr II – klasy maturalne do 13.04.2020
do godz. 15.00
poniedziałek
4. Semestr II – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych do 15.06.2020
do godz. 15.00
poniedziałek
 

V. Zakończenie roku szkolnego

 

1. Klasy maturalne 24.04.2020 piątek
2. Pozostałe klasy 26.06.2020 piątek
VI. Egzamin maturalny

 

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

do 30.09.2019 (poniedziałek)

Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów  na egzamin maturalny

 

do 7.02.2020 (piątek)

1. Część ustna
języki obce 4.05.2020 – 22.05.2020

(oprócz 10 i 17 maja)

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
język polski 7.05.2020 – 22.05.2020

(oprócz 10 i 17 maja)

2. Część pisemna 4.05.2020 – 21.05.2020
3. Część pisemna – termin poprawkowy 25.08.2020
4. Część ustna – termin poprawkowy 24.08.2020 – 25.08.2020
5. Część pisemna – termin dodatkowy 1.06.2020 – 19.06.2020
6. Część ustna – termin dodatkowy 1.06.2020 – 6.06.2020 Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
VII. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin)

dotyczy klas Technikum, oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia oraz KKZ

 

Terminy składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1. Kwalifikacja E.7, E.8, E.24, M.19, M.44 do 5.09.2019 sesja styczeń luty 2020
2. Kwalifikacja E.7, E.8, E.24, M.19, M.44 do 7.02.2020 sesja czerwiec lipiec 2020
3. Do 27 marca 2020 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r.
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1. Kwalifikacja E.7, E 8, E.24, M.19, M.44 sesja styczeń-luty 2020
Etap pisemny 9.01.2020
Etap praktyczny E.24 17.01.2020

pozostałe kwalifikacje 11.01.2020-15.02.2020

2. Kwalifikacja E.7, E.8, E.24, M.19, M.44 sesja czerwiec-lipiec 2020
Etap pisemny 22.06.2020
Etap praktyczny E.24 24.06.2020

pozostałe kwalifikacje 23.06.2020-04.07.2020

 

VIII. Sesja egzaminacyjna Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
1. Sesja zimowa – egzaminy pisemne 16 – 20.12.2019 Harmonogram ustala wicedyrektor
2. Sesja zimowa – egzaminy ustne 2 – 10.01.2020 Harmonogram ustala wicedyrektor
3. Sesja wiosenna – egzaminy pisemne 1.06 – 5.06.2020 Harmonogram ustala wicedyrektor
4. Sesja wiosenna – egzaminy ustne 8.06 – 19.06.2020 Harmonogram ustala wicedyrektor

 

IX. Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej dla Dorosłych
  1. 1.
Część pisemna  – język polski 8 stycznia 2020 środa
  1. 2.
Część pisemna  – matematyka 9 stycznia 2020 czwartek
  1. 3.
Część pisemna  – język obcy nowożytny 10 stycznia 2020 piątek
  1. 1.
Część pisemna  – język polski 21 kwietnia 2020 wtorek
  1. 2.
Część pisemna  – matematyka 22 kwietnia 2020 środa

 

  1. 3.
Część pisemna  – język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020 czwartek

 

 

X. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

1. Rozpoczynające rok szkolny 2019/20 29.08.2019 czwartek
2. Zatwierdzenie planów pracy 13.09.2019 piątek
3. Przyjęcie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego 27.09.2019 piątek
4. Śródsemestralna I semestr – Szkolenie RP październik / listopad 2019
5. Klasyfikacyjne za I semestr – klasy maturalne 18.12.2019 środa
6. Klasyfikacyjne za I semestr – pozostałe klasy / semestry 15.01.2020 środa
7. Podsumowujące I semestr 12.02.2020 środa
8. Śródsemestralne II semestr – Szkolenie RP marzec / kwiecień 2020
9. Klasyfikacyjne roczna / końcowa – klasy maturalne 15.04.2020 środa
10. Klasyfikacyjne za II semestr – pozostałe klasy / semestry 17.06.2020 środa
11. Podsumowujące rok szkolny 2019/2020 29.06.2020 poniedziałek
12. Rozpoczynające rok szkolny 2020/2021 27.08.2020 czwartek
 

XI. Terminy zebrań zespołów nauczycieli

 

1. Ustalają przewodniczący zespołów pełniący tę funkcję w roku 2018/2019 do 11.09.2019
2. Ustalają przewodniczący zespołów pełniący tę funkcję w roku 2019/2020 do 5.06.2020

 

 

XII. Terminy spotkań z rodzicami

 

1. Dla wszystkich klas 4.09.2019 środa
23.10.2019 środa
4.12.2019 środa ( dotyczy tylko klas 4 –  oceny przewidywane dla przedmiotów, których realizacja kończy się w I semestrze), dla klas młodszych konsultacje indywidualne
8.01.2020 środa
19.02.2020 środa (wyniki klasyfikacji za I semestr, podsumowanie pracy)
1.04.2020 środa (oceny przewidywane w kl. 4)
3.06.2020 środa (oceny przewidywane w kl.1-3)

 

XIII. Praktyki zawodowe

 

1. Klasa 3 Ea, 3 Ebs, 3 Mm 4.05.2020 – 29.05.2020 4 tygodnie
2. Klasa 2 Mm 4.05.2019 – 22.05.2019 3 tygodnie
XIV. Rekolekcje

zgodnie z odrębnym harmonogramem

XV. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

zaopiniowane przez RP, RR, SU i SS

1. 14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej
2. 4 – 6.05.2020 (poniedziałek, wtorek, środa) Matura
3. Jeden dzień po odbiorze budynku warsztatów po zakończeniu prac remontowo-budowlanych Przeprowadzka
XVI. Egzaminy poprawkowe Technikum i Branżowej Szkole I stopnia

 

24.08.2020 – 28.08.2020

 

XVII. Egzaminy poprawkowe Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

 

Sesja zimowa –  3.02.2020 – 7.02.2020

Sesja wiosenna – 24.08.2020 – 28.08.2020

XVIII. Rozliczenie dokumentacji pracy nauczycieli

 

1. Wydanie świadectw uczniom po egzaminach poprawkowych 4.09.2019
2. Uzupełnienie i rozliczenie arkuszy ocen po egzaminach poprawkowych do 20.09.2019 dyrektor
3. Opracowanie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 do 23.09.2019 wicedyrektorzy
4. Złożenie dokumentacji pracy nauczyciela
i wychowawcy
złożenie I: 27.09.2019

złożenie II: 26.06.2020

wicedyrektorzy
5. Opracowanie i przekazanie planów pracy zespołów nauczycieli, specjalistów, osób funkcyjnych na rok szkolny 2019/2020 do 16.09.2019

(wersja papierowa)

wicedyrektorzy
6. Założenie i przekazanie do sprawdzenia arkuszy ocen uczniów klas pierwszych / słuchaczy SPD do 25.10.2019 dyrektor
7. Złożenie arkuszy służących do ustalenia dodatku motywacyjnego za semestr I: do 13.12.2019

za semestr II: do 26.06.2020

sekretariat
8. Sporządzenie kart sprawozdawczych do przeprowadzenia klasyfikacji semestralnej
i rocznej / końcowej
– klasy maturalne
I semestr:20.12.2019- klasy 1-3 oraz semestry SPD I semestr:13.01.2020- klasy maturalne za rok
i cykl kształcenia: 13.04.2020- klasy 1-3 oraz semestry SPD za rok / cykl kształcenia: 16.06.2020
wicedyrektorzy
9. Złożenie sprawozdań z realizacji podstawy programowej za I semestr:

klasy programowo najwyższe technikum
do 03.01.2020

pozostałe klasy
do 07.02.2020

za rok szkolny:
klasy programowo najwyższe technikum
do 08.05.2020

pozostałe klasy
do 29.06.2020

wicedyrektorzy
10. Opracowanie zestawów zadań na egzaminy: -klasyfikacyjne dla uczniów przyjętych z innych szkół: zgodnie z zarządzeniem dyrektora

-klasyfikacyjne dla uczniów nieklasyfikowanych
z powodu nieobecności:
do 15.06.2020

-poprawkowe:
do 17.01.2020 (SPD semestr jesienny) 12.06.2020

wicedyrektorzy
11. Opracowanie i przekazanie sprawozdań zespołów nauczycieli, specjalistów, osób funkcyjnych za rok szkolny -do 12.06.2020 (wersja papierowa)

-do 26.06.2020 (wersja elektroniczna)

wicedyrektorzy

 

protokolant

12. Rozliczenie dziennika zajęć, dzienników specjalistów oraz teczek wychowawców zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach: 24-28.06.2020 wicedyrektorzy
13. Uzupełnienie i rozliczenie arkuszy ocen
po klasyfikacji rocznej / końcowej
zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach: 18-29.06.2020 dyrektor
14. Uzupełnienie ksiąg protokołów zespołów przedmiotowych nauczycieli
za rok szkolny 2019/2020
do 29.06.2020 sekretariat
15. Przekazywanie informacji o frekwencji uczniów wszystkich oddziałów do systemu OSON do 10. dnia każdego miesiąca sekretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsme.olsztyn.eu

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Skip to content