Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Rok szkolny 2018 / 2019 » Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych
im. T. Kościuszki w Olsztynie

 

L.p Wydarzenie Termin Uwagi
I.               Podział zajęć dydaktycznych

 

1. Semestr I – klasy maturalne 3.09.2018 – 21.12.2018 Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć od 22.12.2018
2. Semestr I – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 3.09.2018 – 18.01.2019 Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć od 19.01.2019
3. Semestr 7SPb (wiosenny)

 

4.02.2019 – 21.06.2019
4. Semestr II – klasy maturalne 22.12.2018 – 26.04.2019 Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć od 27.04.2019
5. Semestr II – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 19.01.2019 – 21.06.2019
II. Ferie i przerwy świąteczne

 

1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 – 31.12.2018
2. Ferie zimowe 21.01.2019 – 3.02.2019
3. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 – 23.04.2019
4. Ferie letnie 22.06.2019 – 31.08.2019
III. Terminy wystawiania przewidywanych ocen rocznych

 

1. Klasy maturalne do 3.12.2018 do godz. 15.00 poniedziałek

– w przypadku przedmiotów zawodowych, których realizacja kończy się w I semestrze.

2. Klasy maturalne do 1.04.2019 do godz.15.00 poniedziałek
3. Klasy 3 Ea, 3EM do 26.04.2019 do godz. 15.00 piątek

(przekazanie informacji uczniom o zebraniu rodziców w dniu 29 maja 2019r. – komunikat o ocenach przewidywanych)

4. Pozostałe klasy do 28.05.2019 do godz. 15.00 wtorek
IV. Terminy wystawienia ocen

 

1. Semestr I – klasy maturalne do 17.12.2018 do godz. 15.00 poniedziałek
2. Semestr I – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych do 14.01.2019 do godz. 15.00 poniedziałek
3. Semestr II – klasy maturalne do 12.04.2019 do godz. 15.00 piątek
4. Semestr II – pozostałe klasy i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych do 12.06.2019 do godz. 15.00 środa
 

V. Zakończenie roku szkolnego

 

1. Klasy maturalne 26.04.2019 piątek
2. Pozostałe klasy 21.06.2019 piątek
VI. Egzamin maturalny

 

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

do 28.09.2018 (piątek)

Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów  na egzamin maturalny

 

do 7.02.2019 (czwartek)

1. Część ustna
języki obce 6.05.2019 – 25.05.2019

(oprócz 12 i 19 maja)

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
język polski 9.05. 2019 – 22.05.2019

(oprócz 12 i 19 maja)

2. Część pisemna 6.05.2019 – 23.05.2019
3. Część pisemna – termin poprawkowy 20.08.2019
4. Część ustna – termin poprawkowy 20.08.2019 – 21.08.2019
5. Część pisemna – termin dodatkowy 3.06.2019 – 19.06.2019
6. Część ustna – termin dodatkowy 3.06.2019 – 8.06.2019 Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
VII. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin)

dotyczy klas Technikum, oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia oraz KKZ

 

Terminy składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1. Kwalifikacja E.7, E 8, E.24,  M19, M.44 do 9.09.2018r. sesja styczeń luty 2019
2. Kwalifikacja E.7, E 8, E.24,  M19, M.44 do 18.02.2019r. sesja czerwiec lipiec 2019
3. Do 29 marca 2019r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2019r.
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1. Kwalifikacja E.7, E 8, E.24,  M19, M.44 sesja styczeń-luty 2019
Etap pisemny 10.01.2019r.
Etap praktyczny E.24 09.01.2019r.

pozostałe kwalifikacje 11.01.2019-16.02.2019r.

2. Kwalifikacja E.7, E 8, E.24,  M19, M.44 sesja czerwiec-lipiec 2019
Etap pisemny 18.06.2019r.
Etap praktyczny E.24 17.06.2019r

pozostałe kwalifikacje 21.06.2019-04.07.2019r.

 

 

VIII. Sesja egzaminacyjna Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
1. Sesja zimowa – egzaminy pisemne 17 – 21.12.2018r. Harmonogram ustala wicedyrektor
2. Sesja zimowa – egzaminy ustne 2 – 11.01.2019r. Harmonogram ustala wicedyrektor
3. Sesja wiosenna – egzaminy pisemne 27.05 – 30.05. 2019r. Harmonogram ustala wicedyrektor
4. Sesja wiosenna – egzaminy ustne 31.05 – 11.06.2019r. Harmonogram ustala wicedyrektor

 

 

 

 

IX. Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej dla Dorosłych
1. Część pisemna  – język polski 15 kwietnia 2019 poniedziałek
2. Część pisemna  – matematyka 16 kwietnia 2019 wtorek

 

3. Część pisemna  – język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 środa

 

 

 

X. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

1. Rozpoczynające rok szkolny 2018/2019 30.08.2018 czwartek
2. Zatwierdzenie planów pracy 14.09.2018 piątek
3. Przyjęcie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego 26.09.2018 środa
4. Śródsemestralna I semestr – Szkolenie RP październik / listopad 2018
5. Klasyfikacyjne za I semestr – klasy maturalne 19.12.2018 środa
6. Klasyfikacyjne za I semestr – pozostałe klasy / semestry 16.01.2019 środa
7. Podsumowujące I semestr 13.02.2019 środa
8. Śródsemestralne II semestr – Szkolenie RP marzec / kwiecień 2019
9. Klasyfikacyjne roczna / końcowa – klasy maturalne 16.04.2019 wtorek
10. Klasyfikacyjne za II semestr – pozostałe klasy / semestry 14.06.2019 piątek
11. Podsumowujące rok szkolny 2017/2018 24.06.2019 poniedziałek
12. Rozpoczynające rok szkolny 2019/2020 29.08.2019 czwartek
 

XI. Terminy zebrań zespołów nauczycieli

 

1. Ustalają przewodniczący zespołów pełniący tę funkcję w roku 2017/2018 do 12.09.2018
2. Ustalają przewodniczący zespołów pełniący tę funkcję w roku 2018/2019 do 7.06.2019

 

 

 

XII. Terminy spotkań z rodzicami

 

1. Dla wszystkich klas 5.09.2018 środa
24.10.2018 środa
5.12.2018 środa ( dotyczy tylko klas 4 –  oceny przewidywane dla przedmiotów, których realizacja kończy się w I semestrze), dla klas młodszych konsultacje indywidualne
9.01.2019 środa
20.02.2019 środa (wyniki klasyfikacji za I semestr, podsumowanie pracy)
3.04.2019 środa (oceny przewidywane w kl. 4)
29.05.2019 środa (oceny przewidywane w kl.1-3)

 

XIII. Praktyki zawodowe

 

1. Klasa 3 Ea, 3EM 6.05.2019 – 31.05.2019 4 tygodnie
2. Klasa 2 M 6.05.2019 – 24.05.2019 3 tygodnie
XIV. Rekolekcje

zgodnie z odrębnym harmonogramem

XV. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

zaopiniowane przez RP, RR, SU i SS

1. 2.11.2018 (piątek) Dzień po „Wszystkich Świętych”
2. 2.05.2019 (czwartek) Dzień między 1 – 3 maja
3. 6 – 8.05.2019 (poniedziałek, wtorek, środa) Matura
4.
XVI. Egzaminy poprawkowe Technikum i Branżowej Szkole I stopnia

 

26.08.2019 – 27.08.2019

 

XVII. Egzaminy poprawkowe Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

 

1.   Sesja zimowa –  4.02.2019r. –  08.02.2019r.

  1. Sesja wiosenna – 26.08.2019 – 27.08.2019
XVIII. Rozliczenie dokumentacji pracy nauczycieli

 

1. Wydanie świadectw uczniom po egzaminach poprawkowych 3.09.2018
2. Uzupełnienie i rozliczenie arkuszy ocen po egzaminach poprawkowych do 21.09.2018 dyrektor
3. Opracowanie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019 do 24.09.2018 wicedyrektorzy
4. Złożenie dokumentacji pracy nauczyciela i wychowawcy złożenie I: 28.09.2018

złożenie II: 28.06.2019

wicedyrektorzy
5. Opracowanie i przekazanie planów pracy zespołów nauczycieli, specjalistów, osób funkcyjnych na rok szkolny 2018/2019 do 14.09.2018

(wersja papierowa)

wicedyrektorzy
6. Założenie i przekazanie do sprawdzenia arkuszy ocen uczniów klas pierwszych / słuchaczy SPD do 26.10.2018 dyrektor
7. Złożenie arkuszy służących do ustalenia dodatku motywacyjnego za semestr I: do 14.12.2018

za semestr II: do 28.06.2019

sekretariat
8. Sporządzenie kart sprawozdawczych do przeprowadzenia klasyfikacji semestralnej i rocznej / końcowej – klasy maturalne I semestr:19.12.2018

– klasy 1-3 oraz semestry SPD I semestr:16.01.2019

– klasy maturalne za rok i cykl kształcenia: 16.04.2019

– klasy 1-3 oraz semestry SPD za rok / cykl kształcenia: 14.06.2019

wicedyrektorzy
9. Złożenie sprawozdań z realizacji podstawy programowej za I semestr:

klasy programowo najwyższe technikum do 04.01.2019

pozostałe klasy do 08.02.2019

za rok szkolny:
klasy programowo najwyższe technikum do 06.05.2019

pozostałe klasy do 28.06.2019

wicedyrektorzy
10. Opracowanie zestawów zadań na egzaminy: -klasyfikacyjne dla uczniów przyjętych z innych szkół: zgodnie z zarządzeniem dyrektora

-klasyfikacyjne dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieobecności: do 17.06.2019

-poprawkowe: do 16.01.2019 (SPD sem. jesienny)

26.06.2019

wicedyrektorzy
11. Opracowanie i przekazanie sprawozdań zespołów nauczycieli, specjalistów, osób funkcyjnych za rok szkolny -do 11.06.2019 (wersja papierowa)

-do 24.06.2019 (wersja elektroniczna)

wicedyrektorzy

 

protokolant

12. Rozliczenie dziennika zajęć, dzienników specjalistów oraz teczek wychowawców zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach: 24-28.06.2019 wicedyrektorzy
13. Uzupełnienie i rozliczenie arkuszy ocen po klasyfikacji rocznej / końcowej zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach: 18-28.06.2019 dyrektor
14. Uzupełnienie ksiąg protokołów zespołów przedmiotowych nauczycieli za rok szkolny 2018/2019 do 28.06.2019 sekretariat
15. Przekazywanie informacji o frekwencji uczniów wszystkich oddziałów do systemu OSON do 10 dnia każdego miesiąca sekretariat

 

 

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsme.olsztyn.eu

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail warsztaty@zsmeolsztyn.pl

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Skip to content