Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Rok szkolny 2018 / 2019 » Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY

rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Działanie/Wydarzenie Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
I. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
1 Dzień kombatanta wrzesień M. Świerkowska

A. Wirchanowicz

2 Narodowe czytanie „Przedwiośnia” wrzesień A.Wirchanowicz

P. Konarzewski

A. Niska

3 Udział w Ogólnopolskiej Akcji Fundacji SENSORIA  z Wrocławia „BOHATER/ON-włącz historię”. wrzesień Olga Witkiewicz-Bury
4 „Twarze Niepodległości” – projekt edukacyjny. wrzesień – kwiecień M. Świerkowska

A. Wirchanowicz

5 Konkursy związane z rocznicą niepodległościową wrzesień – kwiecień cały zespół humanistyczny
6 Uczczenie Dni Papieskich. Konkurs na plakat lub pracę pisemną „Rola patriotyzmu w życiu i nauczaniu Jana Pawła II”. październik M. Kozłowska

B. Bartoś

A. Wirchanowicz

7 Apel z okazji 11 listopada. Razem dla Niepodległej. listopad cały zespół humanistyczny
8 Czytanie w Energetyku listopad A.Niska

A. Wirchanowicz

P.Konarzewski

9 Kolędowanie dla „Laurentiusa” grudzień M. Kozłowska

B. Bartoś

E. Świerkocka

10 Sławni polscy chemicy- konkurs dla klas I Technikum i Szkoły Branżowej. I semestr Elżbieta Świerkocka
11 Świat przyrody naszej „Małej Ojczyzny” Warmii i Mazur-wycieczka do :

Muzeum Przyrody

Arboretum w Kudypach.

 

 

I semestr

II semestr

Regina Dawidczyk

Elżbieta Świerkocka

12 Wycieczka szlakiem kopernikowskim.

Konkurs upamiętniający Wielkiego Polaka.

II semestr Monika Pęgier
13 100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich – sylwetki wybitnych polskich elektryków (zakładka na stronie internetowej szkoły) Rok szkolny 2018/2019 Andrzej Lange

Stefan Siudziński

Hanna Niemira

 II. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

III. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

1 Międzynarodowy Dzień Języków Obcych wrzesień E. Pawlikowska

M. Bogudał

2 Matematyka interaktywnie. Wyjście na wystawę do Planetarium- „ wszystko …jest liczbą”. październik M. Staniszewska

M. Pęgier

I. Proniewska-Bombała

3 Olimpiada Wiedzy o Rodzinie listopad M. Kozłowska

B. Bartoś

4 Olimpiada Teologii Katolickiej listopad M. Kozłowska

B. Bartoś

5 Quiz matematyczny z wykorzystaniem aplikacji Quizizz. I semestr M. Staniszewska

I. Proniewska-Bombała

6 Energetyczne kolędowanie grudzień M. Kozłowska

B. Bartoś.

7 Quiz fizyczny I semestr M. Pęgier
8 Dzień liczby ᴨ- konkurs. marzec 2019 Nauczyciele matematyki
9 Sławni polscy matematycy. Projekt edukacyjny. II semestr Nauczyciele matematyki
10 „Mistrz logicznego myślenia”- konkurs matematyczny. II semestr Nauczyciele matematyki
11 Inwestor giełdowy-gra dydaktyczna –klasy II Technikum i Szkoły Branżowej. II semestr Elżbieta Świerkocka
12 Jak uchronić się przed zagrożeniami XXI wieku(choroby nowotworowe, narkomania, środki psychoaktywne)-konkurs II semestr Monika Milewska
13 Kreatury – konkurs kreatywności i przedsiębiorczości rok szkolny P. Konarzewski
14 Projekt „Odwrócona klasa” rok szkolny K. Winiarska
15 Wycieczki na zajęcia pokazowe w zakresie kompetencji naukowo-technicznych do Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Rok szkolny 2018/2019 Andrzej Lange – Wydział Nauk Technicznych
16 Zajęcia pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w zakresie kompetencji naukowo-technicznych Rok szkolny 2018/2019 Andrzej Lange – Wydział Nauk Technicznych
  IV. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 V. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola doradztwa zawodowego.

1 Klasy 3 Ea, 3EM, 3eoz, 4Ea, 4Eb , 4M– spotkanie z Iwoną Jabłońską z Ochotniczych Hufców Pracy, oferty pracy, ankiety Wrzesień/Październik Sylwia Narbut
2 Klasy 4 – udział w Targach Kariery Październik Sylwia Narbut
3 Zajęcia tematyczne, prezentowanie zawodów, spotkania z pracodawcami a takżeabsolwentami. Październik- Maj Sylwia Narbut
4 Dzień z pracodawcą dla dlas II Luty Sylwia Narbut
5 IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „Energetyk 2019” marzec 2019 Hanna Niemira

Andrzej Lange

Stefan Siudziński

6 klasa 4Ea, 4M, 4Eb – Targi Pracy Kwiecień Sylwia Narbut
7 Dzień Elektryka 13 czerwiec 2019 Sławomir Raczyński

Ewa Budzianowska

Jacek Pikora

Krzysztof Łapiński

8 Dzień mechanika Marzec – kwiecień 2019 zespół przedmiotów mechanicznych
9 Wycieczki do zakładów pracy. w ciągu roku szkolnego zespół przedmiotów mechanicznych
10 Szkoleniabranżowe dla uczniów (w szkole oraz w siedzibie SEP) w ciągu roku wg harmonogramu SEP Andrzej Siudziński

Andrzej Lange

 VI. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
1 Spotkania uczniów klas I-II technikum oraz szkoły branżowej z kierownikiem Zespołu Współpracy z Organami Ścigania „Allegro” wrzesień Sylwia Narbut
2 Spotkania edukacyjne młodzieży z przedstawicielem Policji dotyczące cyberprzemocy styczeń-marzec Dorota Szender

Olga Witkiewicz-Bury

3 eTwinning w ciągu roku szkolnego Ewa Pawlikowska

n-le języków obcych

4 Wycieczki na zajęcia pokazowe w zakresie kompetencji cyfrowych do Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Rok szkolny 2018/2019 Waldemar Kamiński – Wydział Matematyki i Informatyki
5 Zajęcia pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego Rok szkolny 2018/2019 Waldemar Kamiński – Wydział Matematyki i Informatyki
 VII. Wdrożenie strategii podniesienia jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
1 Testy diagnostyczne w klasach pierwszych. wrzesień n-le języka polskiego, matematyki i języków obcych
2 Olsztyńskie Dni Nauki wrzesień Ewa Budzianowska
3 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikację E.7, E.8 i E.24 w ramach zajęć edukacyjnych oraz przedstawienie wniosków podczas zebrania zespołu w maju 2019 do maja 2019 r. Wszyscy członkowie Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Elektrycznych
4 Opracowanie analizy wyników próbnych egzaminów maturalnych Praca ciągła Nauczyciele klas maturalnych
5 Prowadzenie fakultetów dla uczniów klas maturalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Praca ciągła Wszyscy nauczyciele w razie potrzeb
6 Konkurs matematyczny Kangur. II semestr Iwona Proniewska-Bombała
7 Konkurs ekologiczny. II semestr Monika Milewska
8 Korzystanie z internetowych stron edukacyjnych. Praca ciągła Wszyscy nauczyciele
9 Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Praca ciągła Wszyscy nauczyciele
10 Dostosowanie zasad oceniania przedmiotowego do nowej podstawy kształcenia ogólnego. Praca ciągła Wszyscy nauczyciele
11 Światowy Dzień z AIDS-quiz XII 2018r. Monika Milewska
 VIII. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy uczniów
1 Spotkania dla młodzieży na temat zagrożeń zdrowotnych i konsekwencji prawnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych z przedstawicielami SANEPIDU i Policji październik-grudzień Dorota Szender

Olga Witkiewicz-Bury

Sylwia Narbut

2 Współpraca z terapeutami z Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma dziecka”- realizacja zajęć z profilaktyki uzależnień z uczniami klas pierwszych październik -grudzień Dorota Szender
3 Udział w programach edukacyjnych UNO rok szkolny M. Świerkowska

A. Wirchanowicz

4 Światowy Związek Żołnierzy AK oraz Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Kombatantów RP rok szkolny M. Świerkowska

A. Wirchanowicz

5 Caritas rok szkolny M. Kozlowska
6 Arka rok szkolny M. Kozłowska
7 Fundacja „Serduszko” rok szkolny P. Konarzewski

K. Chamerska

8 Stacja krwiodawstwa w Olsztynie rok szkolny K. Ostowska
9 WOŚP rok szkolny P. Konarzewski

K. Chamerska

K. Ostowska

10 Fundacja „Przyszłość dla dzieci” rok szkolny A.Niska

M. Kozłowska

11 Dom Opieki Społecznej „Laurentius” cały rok szkolny
12 Współpraca z pedagogami, doradcami z innych placówek, przedstawianie uczniom oraz rodzicom podczas promocji szkoły, podczas zebrań z rodzicami plusów szkół z wyuczonym zawodem oraz przedstawienie możliwości zawodowych po ukończeniu takiej szkoły cały rok szkolny S. Narbut
IX. Inne np: analiza wyników egzaminów, badanie osiągnięć edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań uczniów, egzaminy próbne itp.
1 Testy diagnostyczne, analiza wnioski wrzesień nauczyciele języka polskiego i języków obcych
2 Próbna matura, analiza, wnioski styczeń nauczyciele języka polskiego, języków obcych
3 Konkursy polonistyczne rok szkolny P. Konarzewski

A. Wirchanowicz

A. Niska

4 Konkurs językowy rok szkolny K. Ostowska
5 Konkurs „Elektron” październik Hanna Niemira
6 Organizacja Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. październik Piotr Konarzewski

Katarzyna Chamerska

7 Kurs i egzamin kwalifikacyjny SEP styczeń-luty 2019 r. Andrzej Lange

Andrzej Siudziński

8 Przeprowadzenie szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” Rok szkolny 2018/2019 zgodnie
z harmonogramem Olimpiady
Andrzej Lange

Andrzej Siudziński

9 Przeprowadzenie szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej Rok szkolny 2018/2019 zgodnie
z harmonogramem Olimpiady
Kazimierz Szymański
10 Projekt edukacyjny „Pomysłowy konstruktor” Rok szkolny 2018/2019 Sławomir Raczyński

Roman Korzeń

11 Cykl filmów „Proste porady elektryczne” Rok szkolny 2018/2019 Andrzej Kończyk
12 Opracowanie i analiza wyników egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację E.07 i E.24 w sesji zimowej 2018 r. dla zawodu technik elektryk do 30.09.2018r. Andrzej Lange

Hanna Niemira

Stefan Siudziński

13 Opracowanie i analiza wyników egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację E.08 dla zawodu technik elektryk oraz E.07 dla zawodu elektromechanik

w sesji letniej 2018 r.

do 30 listopada 2018r Sławomir Raczyński

Krzysztof Kumiszczo

Ewa Budzianowska

14 Opracowanie i analiza wyników egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację E.07 i E.24 w sesji zimowej 2019 r. dla zawodu technik elektryk do 31 maja 2019 r. Krzysztof Łapiński

Grażyna Łapińska

Ewa Budzianowska

15 Konkurs mechaniczny rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
16 Próbne egzaminy zawodowe rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
17 Analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
18 Konkurs wiedzy technicznej rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
19 Przeprowadzenie lekcji pokazowej dla uczniów ,rodziców i nauczycieli naszej szkoły rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
20 Ogólnopolski konkurs szkolny ,,Młody innowator’’ rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
21 Mistrz kodowania rok szkolny zespół przedmiotów mechanicznych
22 Olimpiada wiedzy technicznej rok szkolny K. Szymański

A. Gajewski

23 Konkurs prac i projektów praktycznych uczniów szkół średnich rok szkolny A. Korzeń
24 Konkursy biblioteczne:

1.    „Lubimy czytać- konkurs międzyszkolny”

2.    „Mój region- moja mała ojczyzna”

3.    „Przeczytałem książkę o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej- polecam innym.”

4.    „Zakłady przemysłowe w regionie”.

 

kwiecień 2019r.

 

grudzień 2018r.- luty2019r.

maj 2019

 

Regina Dawidczyk

 

Zespół ds. planu pracy biblioteki szkolnej

25 Dzień otwarty szkoły rok szkolny Piotr Konarzewski

Katarzyna Chamerska

26 Konkurs międzyszkolny „Specjaliści od maszyn i energii”. rozstrzygnięcie konkursu podczas Dnia Otwartego Tomasz Koński

Piotr Konarzewski

27 Turniej szachowy. rok szkolny Kazimierz Szymański
28 Organizacja Otwartego Turniej Piłki Nożnej dla uczniówgimnazjów. rok szkolny Grzegorz Zasadowski

Jerzy Piątczak

29 Organizacja Turniej Piłki Ręcznej „Energetyk Cup”. rok szkolny Grzegorz Zasadowski

Jerzy Piątczak

30 Dzień sportu. rok szkolny Grzegorz Zasadowski

Jerzy Piątczak

31 „Debata w Energetyku”. rok szkolny Piotr Konarzewski
32 Szkolny konkurs na logo, które znajdzie się na bluzie szkolnej. rok szkolny Grzegorz Zasadowski

Piotr Konarzewski

33 Organizacja spływu kajakowego. czerwiec 2019 Grzegorz Zasadowski

Piotr Konarzewski

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsme.olsztyn.eu

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail warsztaty@zsmeolsztyn.pl

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Skip to content