Jesteś tutaj: Strona główna » Strefa Rodziców » Komunikaty

Komunikaty

List Anny Zalewskiej

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to,
aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.
Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie
i propozycje ciekawych akcji.
W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego,
tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat.
Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało
z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.
Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki
i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.
Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie
jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny
to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.
W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole
i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która – w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program
i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.
Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte
w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystać z kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej
do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również
na stronie internetowej www.men.gov.pl
W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.
W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców
i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. We wszystkich kuratoriach
od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje
na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych
w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać
ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl
Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotny wpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa
o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole
jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.
Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam
do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.
Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy
ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.
Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady działania


KOMUNIKAT

Informuję, że od 9 października 2017r. do 31 marca 2018r. obowiązuje zakaz przebywania na boisku szkolnym
w trakcie przerw lekcyjnych ze względu na warunki atmosferyczne.
Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności
za bezpieczeństwo uczniów przebywających na boisku w tym czasie.

Dyrektor
Ewa Kaliszuk


Energetyczny piknik

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Mamy zaszczyt zaprosić na “Energetyczny Piknik”, który odbędzie się na terenie naszej szkoły w dniu 7.06.2017r. w godzinach 14:00 – 16:00.
“Energetyczny Piknik” to impreza szkolna dla społeczności Zespołu: uczniów, rodziców i pracowników. Jest ona nawiązaniem do Dnia Dziecka, a także zbliżającego się zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Przewidziane są liczne atrakcje: wspólne grillowanie, występy artystyczne i dużo, dużo zabawy w cudownej atmosferze.

Dyrektor Szkoły
Ewa Kaliszuk

 


Komunikat

Zapraszam do skorzystania z oferty konsultacji w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie
w dniu 03.06.2017 roku w godz. 9.00-13.00.

Szczegóły oferty (pdf)

Dyrektor Szkoły
Ewa Kaliszuk


Komunikat

Informuję, że dni 4.05. 5.05 i 8.05 br. są wolne od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły
Ewa Kaliszuk


Komunikat w sprawie rekolekcji

W dniach od 27 do 29 marca 2017r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rekolekcje zaczynają się o godz. 13.00 W związku z prośbą Proboszcza parafii o pomoc w organizacji i opiekę nad uczniami w trakcie trwania rekolekcji przedstawiam poniżej organizację zajęć w tych dniach.
W dniach 27 – 29 marca 2017r. (poniedziałek – środa) lekcje odbywać się będą zgodnie z planem do godziny 12.30. O godzinie 12.35 wszystkie klasy wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli, z którymi mają zgodnie z planem 6 godzinę lekcyjną. Nauczyciele odprowadzają uczniów do kościoła i podczas Mszy Św. sprawują opiekę  do zakończenia Eucharystii zgodnie z prośbą Księdza Proboszcza.
Po zakończeniu rekolekcji uczniowie idą do domu. Uczniowie, którzy nie uczestniczą  w rekolekcjach, pozostają do godz. 1450 w bibliotece szkolnej, gdzie zostanie odnotowana i przekazana wychowawcy ich obecność.
Bardzo proszę wychowawców o przygotowanie kart wyjścia i przekazanie ich nauczycielom opiekującym się uczniami.

Dyrektor Szkoły
Ewa Kaliszuk


Komunikat w sprawie spotkania w Kuratorium

Szanowni Rodzice,
W imieniu Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu z wizytatorami, które odbędzie się
 15 lutego (środa) 2017r. o godz. 16 00 w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w
Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, sala 160 (I piętro).

Tematem spotkania będzie zaprezentowanie harmonogramu kolejnych etapów wdrażania reformy:

1) Informacja o powołaniu przez MEN Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz powołaniu przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Zespołu do spraw wdrażania reformy w województwie warmińsko – mazurskim.
2) Przedstawienie projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół, a także przekazanie informacji o monitorowaniu wdrażania podstaw programowych.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Ewa Kaliszuk

 


Komunikat w sprawie korzystania z boiska

Informuję, że od 3 października 2016r. do 31 marca 2017r. obowiązuje zakaz przebywania na boisku szkolnym w trakcie przerw lekcyjnych ze względu na warunki atmosferyczne.
Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających na boisku w tym czasie.

Dyrektor Szkoły
Ewa Kaliszuk

 

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー