Jesteś tutaj: Strona główna » Strefa Rodziców » Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udziela pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Olsztyna w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Wnioski o  stypendium szkolne są składane za pośrednictwem szkoły, w której uczeń pobiera naukę, w terminie  od 1 do 15 września 2021 roku.  Zasady przyznawania wniosków wraz z niezbędną do wypełnienia dokumentacją znajdują się w plikach poniżej. Wypełnioną dokumentację prosimy składać u pedagoga szkolnego w pokoju nr 12 do dnia 15 września 2021.

Do pobrania:

wniosek_o_zasilek_szkolny_2021-22

wniosek_o_stypendium_szkolne_2021-22

rodo_styp_zas

oswiadczenie_ogolne

oswiadczenie_o_przesunieciu_terminu

oswiadczenie_o_korzystaniu_z_mops

oswiadczenie_o_dochodach_2021-22

informacja_dla_szkol_2021-2022

Wyprawka szkolna

Zachęcamy do skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słobowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Środki na udzielenie pomocy

  1. Środki na udzielenie pomocy dla uczniów prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy szkoły.
  2. Dyrektor szkoły zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
  3. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
  4. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
  5. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Termin składania wniosków w szkole: do dnia 14 września 2021 r. w gabinecie pedagoga szkolnego.

wniosek

oswiadczenie

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー