Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła » Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Gov.pl

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsmeolsztyn.pl.
Data publikacji strony internetowej: 05.06.2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2018.
Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
• strona nie spełnia wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych WCAG 2.1
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak audiodeskrypcji,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Konarzewski, konarzewski.piotr@zsme.olsztyn.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej.

Główny budynek szkoły
1. Obsługa komunikacyjna działki szkoły odbywa się z dwóch stron: dojazd od strony wschodniej z Al. M.J. Piłsudskiego do budynku szkolnego oraz drugi dojazd od strony zachodniej z Al. M.J. Piłsudskiego do budynków warsztatów. Do budynku prowadzi jedno wejście główne , do wejścia prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście nie jest ogólnodostępne, w godzinach pracy szkoły do budynku można wejść korzystając z kart magnetycznych lub domofonu. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia, w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji.
2. Sekretariat, pokój dyrektora szkoły, wicedyrektorów, pokój nauczycielski, pokój pedagoga, psychologa szkolnego i pomieszczenia administracyjne szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
6. W szkole istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Warsztaty szkolne
1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od Al. M. J. Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla niepełnosprawnych, nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście nie jest ogólnodostępne, w godzinach pracy szkoły do budynku można wejść korzystając z kart magnetycznych lub domofonu.
2. Pokój kierownika warsztatów, doradcy zawodowego i pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Z korytarza jest dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu. W budynku nie ma wind.
3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
6. W budynku warsztatów szkolnych istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー